A - C - Videoviden.dk

Gå til indhold

A - C

Lexicon

FORORD                  
Denne ordbog over film- og videotermer er indsamlet fra et stort antal danske og udenlandske  kilder.
        Hvor det har været muligt, er oplysningerne krydschecket.
        Trods omhu, kan der utilsigtet være indløbet fejl. Det hører vi gerne om.
        
Synes du, at der mangler noget, eller har du i øvrigt forslag eller  kommentarer,
        kan du  fremsende disse pr. e-mail her!.
        
        
        
        
        Revideret:12. september 2016
        Redigeret og samlet af:  Leif Christiansen
        
Copyright ©2000-2016                         
        
Num
                         
Top          Num A B C         D E   F G         H I J K         L M N O         P Q R S         T U V W         X Y Z Æ         Ø Å
                                          
2 skud
        
Kameravinkel med 2 personer i billedet - typisk anvendt i interview         situationer.
        
3 punkts belysning
        
Klassisk belysnings opsætning bestående af:
         - Hovedbys (key)
         - Baggrundslys, og
         - Udfyldningslys.
        
3R
        
Forkortelse for Resolution and Response Recovery.
        JVC kredsløb til forbedring af kantgengivelsen i  SD videosignaler         under gengivelse.
        
3 skud
        
Kameravinkel med 3 personer i billedet - typisk anvendt i interview         situationer.
        
4:3
        
Det tidligere  mest udbredte tv-format. Afløser af 16:9 (2009)
        
5.1, 6.1  eller 7.1         indgang   (Illustration)
                 
Betegnelse for tilslutninger til gengivelse af surround lyd.
        5.1 betegner det pt. (2005) mest almindelige system med 5         surroundkanaler (front venstre, front center, front højre, bag venstre         og bag højre) og en fælles subwoofer-/baskanal.
        I overensstemmelse hermed betegnes et 2 kanal stereosystem med fælles         baskanal 2.1.
        
16:9
        
Indtil videre vedtaget som afløser for  4:3-formatet.
        Standarderne for HDTV mm er tilpasset dette format. Imidlertid passer         formatet ikke til biograffilm, som stadig må vises med sorte bjælker         over og under filmbilledet på tv-skærmen.
        
Derfor er der allerede nu (2009) tv         fremme i 21:9 format.
        
Ved 16:9 gengivelse i det almindelige Pal-system (kaldet         "Letterbox"), udnyttes kun 432 af 576 mulige linjer.
        Se under: Skærmformat.
        
        
A
        
                         
Top          Num A B C         D E   F G         H I J K         L M N O         P Q R S         T U V W         X Y Z Æ         Ø Å
                                          
A2         Stereo
        
Analogt stereolydsystem som bl.a. er benyttet af tysk fjernsyn.
        
Accu
        
Se: Akku.
        
Adapter
        
En adapter tilpasser forskellige enheder til hinanden.
        Eksempler: Tilpasningsringe til filtre med forkert diameter eller en gevindbøsning         til stativskruen.
        Adapter udformet som en standard VHS-kassette til ilægning af et VHS-C         bånd, så det kan afspilles dette på en standard VHS rekorder.
        Tilpasning mellem forskellige stiktyper.
        Omsætning fra lysnettets 230 volt til en lavere driftsspænding sker  med en netadapter.
        
Adware
        
Computerprogram, som man for eks. kan få ind i sin PC hvis man         henter gratisprogrammer              billeder m.v. på Internettet. Adware sørger for, at man modtager en del PopUp reklamer eller lign.
        Kan relativt enkelt fjernes med hjælpeprogrammer, som  "Adware",
        
AE
        
Forkortelse for Automatic Exposure.
        Mange camcordere har mulighed for at vælge mellem forskellige AE programmer, som tilpasser eksponeringen m.m. til forskellige optagesituationer:
     Strand          
 • Sne          
 • Sport          
 • Tusmørke          
 • Spotlight o.s.v.
 •         
        
AE Shift
        
Funktion til permanent forskydning af camcorderens automatiske eksponering.
        
AF
        
Se: Autofokus.
        
AFC
        
Forkortelse for Automatic Frequency Control.
        Et elektronisk kredsløb som sikrer en automatisk finindstilling af en  indstillet radio- eller tv-kanal.
        Funktionen indgår i det meste modtageapparatur.
        
AGC
        
Forkortelse for Automatic Gain Control. Et elektronisk  kredsløb, som regulerer forstærkning, således at et konstant (eller  tilnærmet konstant) signalniveau opretholdes.
        I audiokredsløb anvendes også betegnelsen AVC (Automatic Volume         Control).
        
Afspiller
        
Se: Player.
        
Akku
        
Forekommer også som Accu. Forkortelse for  akkumulator/accumulator = genopladeligt batteri.
        Se: Batteri.
        
Akustik
        
Dels et udtryk for et rums lydmæssige egenskaber, dels læren om lydmæssige forhold.
        
AL
        
Se Auto Lock.
        
Amatør
        
Ordet er af fransk oprindelse (amateur) og betegner en person, som dyrker en         aktivitet/interesse af forkærlighed og ikke som levevej (= professionel).
        
Ambient lyd
        
Eksisterende  baggrundslyd, som er repræsentativ for omgivelserne til en         givet optagelse.
        
Animation
        
Visuel effekt, hvor stillbilleder vises efter hinanden og derved         skaber en illusion af bevægelse.
        
Analog
        
Elektriske signaler overført direkte fra de oprindelige  svingninger - for eks. således som de er modtaget af en mikrofon fra en  lydkilde.
        Analoge signaler er meget udsat for forringelse under overføring og         registrering, for eks. i form af tilføjelse af støj, brum eller tab af  især højere frekvenser.
        Det er kun i begrænset omfang muligt at forebygge eller kompensere for sådanne forandringer i det oprindelige analoge signal.
        
ANSI
        
Forkortelse for American National Standardisation Institute.
        
ANSI-kontrast
        
En standard for måling af det maksimale kontrastforhold for eks. i  en videoprojektor.
        Kontrast er forholdet mellem hvidt og sort. Jo større kontrastforhold, jo bedre detailgengivelse og evne til at vise brugbare billeder i et oplyst rum.
        Kontrast måles efter 2 metoder:
        1) Fuld on/off kontrast måles  på hele billedfladen som forholdet mellem lyset fra et helt hvidt billede og et sort billede.
        2) ANSI-kontrast måles med billedfladen delt op i 16 felter - skiftevis         hvide og sorte. Det gennemsnitlige lysudbytte fra de hvide felter         divideres med det gennemsnitlige lysudbytte fra de sorte felter. Dette         tal angiver ANSI-kontrastforholdet.
        Når man sammenligner kontrastforholdet for forskellige projektorer, er         det vigtig at målemetoden er den samme.
        Fuld on/off kontrast (1) giver altid et højere tal end ANSI-kontrast         (2).
        
ANSI-lumen
        
En standard for måling af lysudbytte som bl.a. bruges ti  sammenligning af videoprojektorer.
        Målingen foregår med hvidt lys. Skærmen deles i 3x3 felter, og der  måles midt i hvert felt
      . Resultatet er et gennemsnit af disse  målinger.
        Resultatet af denne objektive måling stemmer ikke ubetinget overens med den subjektive
       oplevelse af lysstyrken, som det menneskelig øje opfatter spiller også andre faktorer ind:                     Halogenlamper virker svagere end UHT-lamper.
       LCD-teknik virker svagere end DLP etc.
        
Artefakter
        
Pixel-fejl i videobilledet.
        
Assemble-redigering
        Redigeringsform, hvor hvert afsnit kopieres i fortsættelse af det         foregående afsnit.
        Karakteristisk for tidligere tiders bånd-til-bånd redigering.         Anvendes sjældent nu.
        
Att eller Attenuation
        
Forkortelse for det engelske ord attenuation, der betyder dæmpning         (af et elektrisk signal). Kan for eks. være -10 dB (decibel), svarende til         reduktion af signalspændingen til ca. 1/3.
        
ATV
        
Forkortelse for Amatør TV, som er standard tv-signaler transmitteret af radioamatører i UHF-området.
        Kun begrænset udbredelse. Bl.a. afløst af net-tv via internet.
        
Audio
        
Latinsk ord for "jeg hører".
        Betegnelse for noget, der vedrører hørelse og lyd.
        
Audio dubbing
        
I sin oprindelige betydning omfatter audiodubbing hele         lydbearbejdningsprocessen ved filmproduktion.
        Ved video er audiodubbing ofte mere snævert betegnelsen for en proces, hvor der indspilles ny lyd til en billedmæssigt færdigredigeret videoproduktion.
        Processen indgår som en integreret del af den digitale videoredigering.
        
I den analoge verden var audiodubbing ofte en mere besværlig proces:
         - Ved VHS/S-VHS kunne audiodubbing kun foretages til kantsporet, som ved almindeligt
           konsumentudstyr er i mono. Lyd i hi-fi skråsporet vil ikke blive berørt ved audio dubbing.
         - Ved Video8/Hi8 kunne audiodubbing kun udføres i evt. PCM-kanal.
         - DV kan audiodubbes hvis der er valgt 4 kanal/12 bit lyd ved optagelsen. Det afhænger dog
            også af det tilgængelige udstyr.
        
Audioprocessor
        
Elektronisk enhed til behandling af lydsignaler. Ofte vil der  være tale om effekter som:
          Tilføjelse af efterklang og ekko.                      
 •   Ændring af toneleje op/ned.                      
 •   Støjfiltrering.                      
 •   Forvrængning af gengivelse - for eks.            

 •       
        
Ved elektroniske redigeringssystemer vil  audioprocessor funktionerne ofte  være integreret i         redigeringssystemet eller ligge i et separat lydredigeringsprogram.
        
Autofocus/ autofokus
        
Automatisk fokusering, d.v.s. skarphedsindstilling af camcorderens objektiv.
        Målemetoden varierer:
        Nogle systemer foretager en egentlig afstandsmåling, mens andre for eks. søger at indstille til
max. kontrast.
        Mange optagesituationer kan forvirre autofokussystemet. Derfor er det         godt, hvis camcorderen har mulighed for at skifte til manuel fokusering.
        
Auto Lock
        
Enten en indstilling, hvor camcorderen er 100 % styret af automatiske         funktioner for:
        
            
 • Hvidbalance.                      
 • Afstandsindstilling                      
 • Blænde.
 •         
        
Der er derfor kun følgende manuelle         muligheder:
        
            
 •             
                             Valg af motiv og billedudsnit.                            
          
 •             
 •                              Betjening af zoom.                          
            
 •             
 •                              Betjening af start/stop.                          
                                  
                               eller en indstilling hvor de  automatiske indstillinger låses fast.
                For eksempel zoomer ind på en person, stiller skarpt på denne,  låser indstillingerne og zoomer ud for at vælge billedudsnit, optager med personen i  perfekt fokus.                          
          
  Auto Tracking
          
  Automatisk funktion i videorecorderen som sikrer korrekt  sporing af videohovederne i forhold til skråsporet ved afspilning af videobånd.
          
  Aux eller Auxiliary
          
  Engelsk betegnelse for en ekstra ind- eller udgang.
          
  AVC
          
  Forkortelse for Automatic Volume Control. Se også under AGC.
              
  AVCHD
          
  Codec til komprimering af HD-optagelser således at de kan lagres på en normal DVD, en harddisk eller et memorykort (SD, Compact Flash  eller MemoryStick)..
          AVCHD benytter  MPEG-4 AVC/H.264 video codec og 5.1-kanal Dolby Digital-lyd. Videooptagelserne gengives i 16:9 med surround-lyd og en  opløsning på  1080i eller 720p.
              AVCHD er et brand, som ejes af Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. (Panasonic) og Sony Corporation. Et stort antal producenter har erhvervet licens til at benytte standarden.
              Læs mere på: http://www.avchd-info.org/index.html.
          
  AVI
          
  Forkortelse for Audio Video Interleaved, som er         betegnelse for et filformat som indeholder både video- og audiodata i         Microsoft's Video for Windows standard.
          AVI siger intet om formatet på de video- og audiodata, AVI-filen         indeholder.
          
  AWB
          
  Forkortelse for Automatic White Balance, automatisk tilpasning af         camcorderens hvidbalanceindstilling.  Tilbage til indhold